سلام من امید شریعتی هستم و در زندگیم هیچ گوهی نیستم.