googlebd2d08236268006b

پروژه های آی تی

یک گزارش خطای کارامد و موثر چه ویژگی هایی دارد؟

یک گزارش خطای کارامد و موثر چه ویژگی هایی دارد؟

چکیدهBug-Report

مشخص بودن فرایند گزارش دهی باگ ها و پیگیری و برطرف کردن آنها و حصول اطمینان از اینکه خطایی به فراموشی سپرده نمی شود، یکی از نشانه های یک شرکت توسعه نرم افزاری خوب و همچنین از ضروریات تولید یک محصول نرم افزاری با کیفیت است. در بسیاری از موارد برنامه نویسان به این موضوع اشاره می کنند که خطای گزارش شده قابل بازسازی نیست و به اطلاعات بیشتری برای مشاهده و بازسازی خطا نیازمند اند یا اینکه باید زمان زیادی برای بازسازی آن خطا صرف کنند و یا حتی به دلیل مشاهده نشدن خطا، از آن صرف نظر می کنند. در برخی موارد دیگر هم به نظر توسعه دهندگان نرم افزار، خطای گزارش شده اولویت کمتری از آن چیزی که گفته شده دارد.یک گزارش خطای موثر به تیم توسعه کمک می کند تا بتواند با بازسازی خطا تمرکز بیشتری برای برطرف کردن سریع و به موقع آن داشته باشد. در این مقاله به عواملی که می تواند در ارائه ی یک گزارش خطا تاثیرگذار باشد و چگونگی ارائه ی یک گزارش خطای کارامد و موثر می پردازم.

بهتر است به جای اینکه توسعه دهنده زمان زیادی برای بازسازی خطا صرف کند، زمان کمتری برای تهیه یک گزارش خطای موثر صرف شود.

بیشتر

Most IT projects fail And are late

Most IT projects fail And are late

The Standish Group has studied over 40,000 projects in 10 years.

Most It Projects Fail Image

IT project success rate 1994۱۵%

Average cost & time overrun: ≈۱۷۰%

IT project success rate 2004۳۴%

Average cost & time overrun: ≈۷۰%